Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Macros:: &quot;האטה משתנה בקצב הלב&quot;, חוט נוזל לא חייב להיות רציני, אבל אם יש לך התכווצות וקצב הלב של התינוק לא חוזר, החבל עשוי להיות הדוק מדי, וזה יכול כלומר, לתינוק יש בעיות &quot;.<br>עבור קתרינה הופר, בת 34, אמו של סופי בת ה -21, זה לא היה עד מאוחר בעבודה כי היתה בעיה. &quot;כשהתינוק ירד לתעלת הלידה, פעימות לבה האטו מחצי גרגר, בומפ, בומב כמעט לא כלום&quot;, היא נזכרת. בהנחה שהבעיה היתה חוט נוךלי, הפעיל הרופא של הופר לחץ כלפי מעלה על ראשו של התינוק, כדי לתת לחוט קצת רפיון, והלב של התינוק חזר מיד. &quot;אחרי שדחפתי אותה החוצה&quot;, אומר הופר, &quot;הרופא מיהר להסיר את החוט, in /var/www/html/!php-gen-lang/v1-core/macros.php on line 70